ROD Gierczak Koszalin - Regulamin korzystania z wodociągu

Regulamin korzystania z wodociągu

12 Maj 2020r.


Czytaj więcej

Regulamin korzystania z wodociągu

12 May 2020                          POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

                       RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. EMILII GIERCZAK

                    75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

              

                                                         P R O J E K T

REGULAMIN

UŻYTKOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM im. EMILII GIERCZAK

W KOSZALINIE

 

1.    Do korzystania z sieci wodociągowej ROD im. Emilii Gierczak są uprawnieni wszyscy działkowicze Ogrodu.

2.    Wszyscy działkowicze korzystając z sieci wodociągowej na działce obowiązani są spełnić następujące warunki:

a.     wyposażyć działkę w licznik poboru wody, posiadający zawór odcinający – spustowy;

b.    posiadać aktualną legalizację licznika odpowiedniego urzędu;

c.     posiadać zabezpieczenia w postaci plomb założonych przez osobę wyznaczoną przez Zarząd ROD;

d.    numer licznika pokrywa się z numerem widniejącym w ewidencji Zarządu ROD;

e.     licznik poboru wody znajduje się w studzience lub skrzynce poza altaną, przed punktem (kranem) poboru wody na działce;

f.      naruszenie chociażby jednego z powyższych warunków podczas korzystania z sieci wodociągowej będzie traktowane jak kradzież wody.

3.    Działkowicze obowiązani są w szczególności:

a.     dbać o sprawność techniczną instalacji wodociągowej na swojej działce i w ogrodzie;

b.    korzystać z wody w sposób rozważny, nie powodujący jej nadmiernego zużywania;

4.    Montaż i demontaż liczników może odbywać się tylko za zgodą Zarządu ROD zgodnie z Wytycznymi (Warunkami Technicznymi) Montażu Wodomierzy na działkach w ROD i. Emilii Gierczak w Koszalinie.

5.    Uruchomienie sieci wodociągowej następuje zawsze w dniu 1 kwietnia chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwolą na jego uruchomienie.

6.    Zamknięcie sieci wodociągowej następuje zawsze w dniu 31 października chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwolą na tak długą eksploatację, wtedy sieć zostanie wyłączona wcześniej.

7.    Każdy użytkownik sieci wodociągowej powinien przygotować instalację do poboru wody do dnia 1 kwietnia. W przypadku nie przygotowania instalacji do poboru wody i w ten sposób doprowadzenie do niekontrolowanego ubytku wody, działkowiec zostanie obciążony kosztami straty wody.

8.    Opłaty za pobór wody i użytkowanie wodociągu:

a.     wysokość opłat za zużycie 1m³ ustala Zarząd ROD na podstawie cennika dostawcy wody;

b.    zaliczkę na poczet zużytej wody i termin jej wpłaty ustala corocznie na mocy uchwały Walne Zebranie ROD;

c.     działkowcy wnoszą opłatę będącą iloczynem ilości zużytych m³ wody i ceny za 1 m³ ustalonej przez dostawcę, powiększonej o wpłatę w ustalonej przez Walne Zebranie ROD z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezawinionych ubytków wody.

d.    wyliczona należność za zużytą wodę raz w roku będzie wnoszona wraz z innymi opłatami za korzystanie z działki w terminie do 30 czerwca.

9.    Odczyt stanu licznika wody dokonywać będzie gospodarz sektora lub osoba upoważniona przez Zarząd ROD.

10. Opłata za odcięcie i ponowne włączenie wody wynosi 100,00 zł i może być zmieniona przez Walne Zebranie ROD.

11. Opłata za założenie plomby na liczniku wynosi 20,00 zł (zerwanie plomby) i może być zmieniona przez Walne Zebranie ROD.

12. Zarząd ROD może kontrolować wskazania liczników wody oraz sprawność techniczną instalacji wodociągowej na działce.


 

                                                    Powyższy Regulamin do zatwierdzenia Uchwałą Nr ……/2020 Walnego Zebrania Członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie


Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

NIP: 669-22-71-094

Numer Konta: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

ROD Koszalin

ROD Gerberowa Koszalin

Polski Związek Działkowców

Logo Polskiego Związku Działkowców


Prawo                                           Ustawy

Statut                         Regulamin ROD

Uchwały ROD                   Ogłoszenia

Zarząd                             Kronika ROD

Zdjęcia                                 Aktualności