ROD Gierczak Koszalin - Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenia z życia ROD Gierczak Koszalin

Czytaj więcej


K O M  U N I K A T 

ZGODNIE Z  UCHWAŁĄ NR 295/2020 KZ PZD

Z  DNIA  15 PAŹDZIERNIKA 2020 R

w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii 

ZARZĄD  ROD im. Emilii Gierczak w KOSZALINIE

z dniem  02.11.2020 r  ZAWIESZA   DYŻURY  BEZPOŚREDNIE  DO  ODWOŁANIA 

Bezpośrednia obsługa działkowców odbywać się będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty,

z zachowaniem środków ochrony indywidualnej ( maseczki, płynu dezynfekcyjnego lub rękawiczek)
 

W listopadzie br. dyżury telefoniczne odbędą się w dniach: 

  02.11.2020 r   w godzinach 17.00 do 18.00

   23.11.2020 r   w godzinach 17.00 do 18.00 

pod numerem telefonu                     602 882 265 

Prosimy również o zgłaszanie spraw pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: 

gerberowa23@interia.pl

#

KOMUNIKAT


Zarząd ROD informuje, że zgodnie z pkt 6 Regulaminu Użytkowania Sieci Wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Emilii Gierczak w Koszalinie,

zamknięcie sieci wodociągowej nastąpi
30 października br. (piątek)

W związku z powyższym apeluje się do działkowców o odkręcenie zaworów wodnych na swoich działkach, w celu prawidłowego opróżnienia instalacji wodnej i tym samym uniknięcia uszkodzeń rur, kranów itp. spowodowanych niskimi temperaturami.


#

Odczyt stanów wodomierzy dokonywany będzie w okresie

od 05.10.2020 r do 30.10.2020r.

Pocztą elektroniczną na adres:

gerberowa23@interia.pl

można przesłać zdjęcie wodomierza z czytelnym stanem zużycia , numerem licznika 

oraz numerem plomby


Kontakt tel. 602 882 265


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#
Polski Związek Działkowców

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. „Emilii Gierczak”

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

Dla działki nr …………., sektor ……………… . Koszalin, dnia ……………………………..

Podpis członka zarządu ……………………………………..WYTYCZNE  (WARUNKI TECHNICZNE) MONTAŻU  WODOMIERZY  NA  DZIAŁKACH  W  RODZINNYM  OGRODZIE  DZIAŁKOWYM

im. Emilii GIERCZAK W KOSZALINIE

 1. Montaż wodomierzy

 1. Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed uszkodzeniem
  i działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce wcześniej powinien zapoznać się z ustaleniami niniejszych wytycznych (warunków technicznych).

 3. Odebranie za pokwitowaniem od upoważnionego członka zarządu ROD niniejszych warunków technicznych jest pisemną zgodą Zarządu na zainstalowanie wodomierza na działce.

 4. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:

  1. licznik musi być sprawny technicznie, posiadać aktualną legalizację i plombę na pokrywie,

  2. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,

  3. wodomierz należy zabudować poza altaną w skrzynce (studzience) wykonanej
   z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych możliwie najbliżej głównej magistrali wodnej,

  4. przed wodomierzem, tj. od strony dopływu wody do niego powinien być zabudowany zawór odcinający wodę,

  5. należy zamontować zawór zwrotny o średnicy 15 mm za wodomierzem lub za zaworem odcinającym oraz przewidzieć odcinki proste o długości 8 cm przed wodomierzem oraz 5 cm za wodomierzem,

  6. przez wodomierz powinna przepływać cała ilość wody wodociągowej pobieranej na danej działce,

  7. w nakrętkach przy wodomierzu powinny być otwory umożliwiające zaplombowanie licznika,

  8. od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników lub innych urządzeń umożliwiających czerpanie wody,

  9. zaleca się w celu unifikacji montowanie wodomierzy POWOGAZ lub TECHEM o parametrach JS 1,0 (qp = 1,0 m³/h) o temp. max do 50 stopni C,

  10. w przypadku konieczności budowy instalacji wodociągowej działki, punkt podłączenia do głównej magistrali wodnej wskaże gospodarz sektora lub upoważniony członek zarządu,

  11. po zainstalowaniu wodomierza należy zgłosić do gospodarza sektora lub zarządu ogrodu gotowość do jego zaplombowania i odbioru.

 1. Odbiór zainstalowanych wodomierzy

 1. Odbioru wodomierza i jego zaplombowania dokonuje upoważniony członek zarządu lub gospodarz sektora w obecności użytkownika działki.

 2. W czasie odbioru wodomierza kontrolujący powinien sprawdzić:

 1. jego stan techniczny, stan plomby na obudowie i na nakrętkach,

 2. prawidłowość i szczelność połączeń wodomierza z siecią wodną,

 3. kierunek obrotów wskaźników przepływu wody,

 4. numer wodomierza i stan licznika.

 1. Odbierający instalację sporządza protokół odbioru wodomierza w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Protokół podpisuje upoważniony przez zarząd odbierający i użytkownik działki.

 2. Protokół odbioru stanowi podstawę do założenia karty ewidencyjnej odczytów wskazań wodomierza na danej działce.

 3. Zarząd ROD może w uzasadnionych przypadkach odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego, w szczególności gdy:

 1. zostanie stwierdzone odstępstwo od wydanych wytycznych (warunków technicznych) montażu wodomierzy,

 2. wykonane roboty są niezgodne ze sztuką budowlaną.

 1. Działkowicz montujący wodomierz na działce ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia magistrali wodnej Ogrodu lub mienia innych użytkowników działek związanych z montażem wodomierzy.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Rozliczanie zużycia wody wg wskazań wodomierzy nastąpi po uchwaleniu w 2010 roku przez walne zebranie ROD im. E. Gierczak Regulaminu Użytkowania Sieci Wodociągowej w ROD im. Emilii Gierczak.

 2. Zalecanym terminem montowania wodomierzy na działkach będzie okres września
  i października b.r. lub marzec 2010 roku.

 3. Zarząd Ogrodu zaproponuje walnemu zebraniu rozliczanie zużycia wody wg wskazań wodomierzy z dniem 1 kwietnia 2010 roku.

 4. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku zostaną zlikwidowane punkty poboru wody usytuowane w alejkach ogrodowych.


Powyższe Wytyczne (Warunki Techniczne) zostały zatwierdzone przez Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie Uchwałą nr 38/06/2009 z dnia 09 czerwca 2009 roku.


P R O T O K Ó Ł

ODBIORU WODOMIERZA


Działka nr ………. ……………………………………………………………

(imię i nazwisko użytkownika)


Założono wodomierz (firma, typ)                                     ……………………………………………………………

Nr fabryczny                                    ……………………………………………..…………………………………………….

Rok legalizacji                                   ……………………………………………..……………………………………………

Nr plomby legalizacyjnej                                   ……………………………………………..……………………………

Nr plomby na śrubunku                                    ……………………………………………..…………………………….

Stan liczydła wodomierza                   ………………                       w dniu                             …………………….


U W A G I


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Koszalin, dnia          …………………        ……………………………….                                                                                                                                                                                                                                …………………………..

(upoważniony członek zarządu ROD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (użytkownik działki)


#

                                                                                                                                             

 

Drodzy Działkowcy!

DBAJMY  RAZEM  O  ŁAD  I  PORZĄDEK  W  NASZYM  OGRODZIE

Pamiętajmy, że tylko działając wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć zielone, tętniące życiem miejsce, gdzie każdy z nas będzie z przyjemnością wypoczywał.

Nie ograniczajmy się tylko do dbania o własny ogródek.

Naszą wizytówką jest również wspólny teren ROD.

Nie pozwólmy, aby widok śmieci przytłoczył piękno naszych ogródków.
Apelujemy do Was o większą dyscyplinę w gospodarce odpadami na terenie naszego ROD. Nie wyrzucajmy do kontenerów gałęzi, trawy, szkła, desek, gruzu, odpadów niekomunalnych. Nie składujmy śmieci wokół kontenerów oraz w alejkach ogrodowych. Konsekwencją składowania nadmiernej ilości odpadów/śmieci - często niezwiązanych z korzystaniem z działek jest wzrost kosztów za ich wywóz.

Koszt wywozu odpadów z naszego ogrodu w 2020 roku wzrósł już trzykrotnie w stosunku roku ubiegłego i wszyscy będziemy musieli pokryć ten koszt solidarnie.


Zarząd ROD                        

im. E. Gierczak w Koszalinie

#


W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu  epidemii

 

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie informuje, że obsługa działkowców może odbywać się
w sposób bezpośredni w budynku  po uprzednim umówieniu telefonicznym, pod warunkiem  stosowania środków ochrony indywidualnej ( maseczki oraz płynu dezynfekcyjnego lub rękawiczek). Obowiązek ten nie dotyczy osób wymienionych właściwymi przepisami prawa, a zwłaszcza dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.
 

W związku z powyższym i koniecznością ograniczania spotkań Zarząd ROD zachęca działkowiczów,
w sprawach ogrodowych do kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz korzystania ze strony internetowej ROD i PZD.
 

(§ 3 ust. 4 i 5 uchwały nr 143/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii).


 

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie

ul. Gerberowa 23, 75-675 Koszalin 

telefon: 602-882-265

 e-mail: gerberowa23@interia.pl 

aktualne komunikaty i ogłoszenia

www.rodgierczakkoszalin.pl

www.pzd.pl


Nr konta bankowego

do dokonywania wszelkich opłat ogrodowych

 

Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie

Nr 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

(w tytule opłaty/przelewu należy wskazać nr działki

oraz cel wpłaty)


#

Podlewanie roślin na działkach

 

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że bez odpowiedniej ilości wody nasze warzywa po prostu nie obrodzą.  Ale nawet tak prosta z pozoru czynność może spowodować obniżenie plonu.

Ponadto minęły już te czasy gdy woda była dobrem ogólnie dostępnym i prawie za darmo. Dzisiaj wody jest coraz  mniej i trzeba za nią coraz więcej płacić. Dlatego też warto

racjonalizować jej używanie. Przede wszystkim powinniśmy podlewać rośliny według ich potrzeb. Trzeba wiedzieć, że zapotrzebowanie na wodę zależy przede wszystkim od systemu

korzeniowego roślin i wrażliwości roślin zarówno na przesuszenie jak i nadmiar wody. Rośliny o płytkim systemie korzeniowym (cebula, czosnek, sałata, ogórki) są bardziej wrażliwe

na brak wody od roślin o głębokim systemie korzeniowym (np. buraki, marchew, pietruszka).

Rośliny we wczesnych fazach wzrostu – zarówno z siewu jak i sadzenia – również są bardziej wrażliwe na przesuszenie  niż rośliny w późniejszych fazach.

Nie jest prawdziwe przekonanie, że im więcej podlewamy warzywa tym lepszy dadzą one plon. Nadmiar wody – szczególnie permanentny – powoduje, że w glebie rozwijają się

szkodliwe grzyby powodujące choroby korzeni,  gleba zakwasza się a znajdujące się w glebie substancje odżywcze przestają być przyswajalne dla roślin.

Również częste podlewanie niewielkimi ilościami wody powoduje, że woda dostępna jest dla roślin jedynie w górnej  warstwie gleby. Nie należy podlewać roślin często i mało

(np. codziennie), gdyż woda nie przesiąka do głębszych warstw. Wówczas rośliny często nie tworzą głębokiego systemu korzeniowego, nie sięgają do głębszych warstw

i pobierają wodę z płytkich warstw. Niestety płytkie warstwy gleby szybko wysychają.

Rośliny powinno podlewać się rzadko (co kilka dni) a obficie, dzięki czemu woda wsiąka w glebę i przemieszcza się do głębszych warstw, które zachowują wilgoć dostępną dla roślin

znacznie dłużej. Efekt ten uzyskujemy przez wielokrotnie podlewanie w kilku- lub kilkunasto-minutowych odstępach tych samych kawałków gleby w taki sposób

aby woda nie spływała po jej powierzchni. W takich warunkach system korzeniowy roślin będzie lepiej rozwinięty i w razie suszy będzie pobierał wodę z głębszych warstw gleby.

Gleby lekkie, piaszczyste magazynują niewielkie ilości wody i częstotliwość podlewania powinna być większa tzn. dwado trzy razy w tygodniu a dawka wody wyrażona w mm opadu

to o o 15 mm (co odpowiada dawce ok. 15 litrów  na m 2 . W temperaturach powietrza od 25 stopni Celsjusza i powyżej częstość podlewania należy zwiększyć.

W tunelach foliowych temperatura często przekracza 30 stopni Celsjusza i wtedy podlewamy paprykę lub pomidory dwa razy dziennie. Należy pamiętać, że 1 mm opadu odpowiada

ilości 1 litra wody na metr kwadratowy. Nie należy podlewać roślin silnym strumieniem wody, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń i rozdarć kwiatów

i liści oraz powodować miejscowe wypłukanie próchnicy.

Jest też jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy unikać lania wody po całych roślinach. W lecie bardzo często temperatura sięga nawet 30ºC w cieniu. Wydaje nam się, że właśnie

wtedy rośliny potrzebują wody. Bardzo często właśnie wtedy sięgamy po wąż ogrodowy i spryskujemy rośliny lekką mgiełką i obficie podlewamy.

Jednak jest to błąd - nie należy podlewać roślin ogrodowych w czasie upałów! Krople wody na liściach roślin działają jak małe soczewki - skupiają promienie słoneczne, powodując

oparzenia liści, a w skrajnych przypadkach nawet brązowe wypalone plamy. Takie uszkodzenia liści to wrota infekcji dla różnych patogenów -

czynników chorobotwórczych (bakterie i grzyby).

W dodatku przy wysokiej temperaturze powietrza rośliny „samodzielnie” nastawiają się na oszczędzanie wody, a nie jej pobieranie, więc z dostarczonej im w ciągu dnia wody korzystają

  mniej efektywnie. Dlatego też zalecane jest podlewanie warzyw konewką, bezpośrednio pod rośliny,  albo wczesnym rankiem albo po południu.

Ważne jest to aby przed nocą rośliny obeschły, gdyż wilgoć pozostała na liściach na noc sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Najlepiej, aby woda, którą podlewamy warzywa,

była natleniona. Taki warunek spełnia woda opadowa, deszczówka,  którą na działce zbieramy do beczki bądź innego zbiornika. Również woda z ujęcia powinna odstać jakiś czas

w zbiorniku. Jak już wcześniej mówiliśmy gleba jest żywą strukturą i potrzebuje do właściwego funkcjonowania  (czyli żyzności) także tlenu. Wprowadzanie do gleby wody bezpośrednio

z kranu powodujemy, że w glebie wzrasta  zapotrzebowanie na tlen. To z kolei powoduje spadek aktywności różnych organizmów glebowych tzw. saprofitów,  żyjących w glebie, których

działalność przy wytwarzaniu próchnicy jest nieoceniona.

Za podlewaniem z konewki przemawia też jeszcze jeden czynnik jakim jest temperatura wody. Woda w studniach  czy w wodociągach ma zbyt niską temperaturę do podlewania roślin

szczególnie że niektóre rośliny mają wyższe  wymagania termiczne np. pomidory, papryka, oberżyna, warzywa dyniowate. Podlewanie roślin zimną wodą  powoduje u nich tzw. szok

termiczny. Pamiętać należy, że dla prawidłowego rozwoju wszystkich organizmów żywych bardzo ważnym czynnikiem jest temperatura gleby. Podlewając działkę zimną wodą

powodujemy, że jej temperatura gwałtownie się obniża, co jest zjawiskiem niekorzystnym, a niekiedy wręcz szkodliwym.

Dla ograniczenia parowania wody powinniśmy rozważyć też stosowanie ściółkowanie lub wykładanie geowłókniny (foliowanie) w międzyrzędziach uprawianych roślin.

Zabieg ten daje podwójny efekt: ogranicza rozwój chwastów oraz zmniejsza parowanie wody.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że stosowanie się do przedstawionych zasad pozwoli działkowcom na uzyskanie wysokich plonów przy optymalnym zużyciu  wody.

 

Instruktor ds. ogrodnictwa

Grzegorz Rutkowski

#


Jak nabyć działkę w ROD

W ostatnim czasie Jednostka Krajowa PZD oraz biura Okręgowych Zarządów PZD odnotowują gwałtowny wzrost zapotrzebowania na działki w ROD. Gros pytań podczas uruchomionych na okres epidemii dyżurów telefonicznych dotyczy właśnie możliwości nabycia działki. Otrzymujemy również wiele e-maili w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą procedury nabywania prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

 Uwaga!


 • Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek.

 • Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględniane jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o

 • działkę. Ustawową funkcją działki i ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i

 • socjalnych członków społeczności lokalnych. Nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od

 • miejsca zamieszkania czy wręcz na drugim końcu Polski.

 • Działki się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin, tzw. naniesień i obiektów na
 • działce, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy.

 • Każdy działkowiec ma prawo do jednej działki.


Działkę w ROD możemy nabyć na dwa sposoby:

 1.     nabycie działki od zarządu Ogrodu - zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD

W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć wolną działkę w ROD. Informacji w tym przedmiocie powinniśmy szukać w zarządzie danego Ogrodu. Zwykle kontakt do zarządu ROD wywieszony jest na tablicach informacyjnych w Ogrodzie lub na stronach internetowych. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu z zarządem ROD, można zwrócić się do właściwego miejscowo Okręgu, który oprócz danych kontaktowych do zarządów ROD na obszarze swojego działania może posiadać również informację o wolnych działkach.

Dane teleadresowe Okręgów PZD znajdziemy na stronie:  http://pzd.pl/oz-pzd.html

W przypadku, gdy zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego dysponuje wolną działką dopełni z nami wszelkich formalności niezbędnych do nabycia prawa do działki i zawarta zostanie umowa dzierżawy działkowej.

Jeśli zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, a prowadzi listę oczekujących na działkę, warto się na nią wpisać, zostawiając do siebie kontakt.

 2.     nabycie działki od działkowca – podpisanie umowy przeniesienia prawa do działki z działkowcem

W tym przypadku warto śledzić ogłoszenia zamieszczane przez działkowców w lokalnej prasie i internetowych platformach ogłoszeniowych.

Jeśli znaleźliśmy działkę „na sprzedaż” należy podpisać z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, przy czym podpisy pod nią musza być poświadczone notarialnie. Umowa powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy. Samo podpisanie umowy nie świadczy o jej skuteczności. Zbywający działkę musi złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy załączając jeden jej egzemplarz. Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie takiej umowy. Do tego czasu to zbywający prawo do działki (a nie nabywca) jest w dalszym ciągu pełnoprawnym użytkownikiem działki z przysługującymi z tego tytułu prawami jak i ciążącymi obowiązkami.

Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Zarząd ROD może z ważnych powodów odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Odmowa wymaga jednak uzasadnienia na piśmie. A każda ze stron umowy może na drodze sądowej podważyć zasadność takiej decyzji.

Zarząd ROD może także odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba wskazana przez zarząd ROD składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku o zatwierdzenie umowy terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca

Wzory dokumentów (umów, wniosków) znajdziemy na stronie: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html

Opłaty dla nowych działkowców

Każdy nowy działkowiec poza wynagrodzeniem za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i obiekty wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej, zobowiązany uiścić dwie podwyższone opłaty ogrodowe:

1. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD

oraz

2. podwyższoną opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD

Pierwsza z opłat nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD, natomiast druga nie może przekroczyć 25 % minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkiem każdego działkowca jest także uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych corocznie przez walne zebranie w ROD. Jeśli zbywający działkę nie uregulował ich w roku przeniesienia prawa do działki, nowy działkowiec musi je uiścić w roku nabycia działki. Do opłat ogrodowych należą też indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki; te opłaty wnosi się już za konkretne zużycie.

Polski Związek Działkowców

Jeśli działkowiec chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie Ogrodu, w którym użytkuje działkę, na to, jak Ogród jest zarządzany, uczestniczyć w walnych zebraniach, kandydować do władz i je wybierać, decydować o opłatach ogrodowych itd., inwestycjach powinien wstąpić do Polskiego Związku Działkowców.

W takim przypadku osoba posiadająca prawo do działki w ROD powinna złożyć do zarządu ROD oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD w formie deklaracji członkowskiej. Obecnie składka członkowska z tytułu przynależenia do PZD wynosi 6 zł rocznie od działki.

Wzór deklaracji członkowskiej jest dostępny na stronie:  http://pzd.pl/artykuly/21404/92/Wzor-deklaracji-czlonkowskiej.html


KRAJOWY ZARZĄD POLSKIEGO  ZWIĄZKU  DZIAŁKOWCÓW

Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

NIP: 669-22-71-094

Numer Konta: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

ROD Koszalin

ROD Gerberowa Koszalin

Polski Związek Działkowców

Logo Polskiego Związku Działkowców


Prawo                                           Ustawy

Statut                         Regulamin ROD

Uchwały ROD                   Ogłoszenia

Zarząd                             Kronika ROD

Zdjęcia                                 Aktualności