ROD Gierczak Koszalin - Uchwały ROD

Uchwały Rod

Przeczytaj najnowsze uchwały dotyczące ROD Gerberowa Koszalin

Czytaj więcejUCHWAŁA NR 4/2020


Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie

z dnia 16.07.2020 roku

w sprawie:

 1. wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2020 roku;

 2. wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2020 roku – opłata energetyczna;

 3. wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2020 roku – oplata wodna;

 4. wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2020 roku – opłata za wywóz śmieci.


Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze działając na podstawie: art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD oraz § 64 pkt 7 Statutu PZD, uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, uchwały nr 57/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad ustalenia i rozliczania opłaty wodnej w ROD, w zw. z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) obowiązująca wszystkich właścicieli nieruchomości.

§ 1

Uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, tj. w szczególności na:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

 5. zarządzanie ROD.

w 2020 roku w kwocie 0,53 zł od m² powierzchni użytkowanej działki,
w tym 0,09 zł partycypacja (zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

§ 2

Opłatę ogrodową wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 3

Na podstawie danych z 2019 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników uchwala opłatę energetyczną na 2020 r.  dla sektorów:


AB, C - w kwocie 36,00 zł od działki w ROD

D - w kwocie 16,00 zł od działki w ROD

E - w kwocie 33,00 zł od działki w ROD

F - w kwocie 20,00 zł od działki w ROD

§ 4

Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu.

§ 5

 1. Opłatę wskazaną w § 3 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD, których działki są lub były podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w 2020 r.

 2. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 6

Na podstawie danych z 2019 roku, w szczególności:

 • różnicy między wodomierzem głównym a sumą wszystkich podliczników zainstalowanych na poszczególnych działkach,

 • ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,

 • napełnianie sieci wodą na początku sezonu oraz zrzutu wody na koniec sezonu,

 • dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach

uchwala opłatę wodną dla sektorów:

AB - w kwocie 0,60 zł/m2 od działki w ROD

C – w kwocie 0,60 zł/m2 od działki w ROD

D – w kwocie 0,40 zł/m2 od działki w ROD

E - w kwocie 0,50 zł/m2 od działki w ROD

F - w kwocie 0,50 zł/m2 od działki w ROD

§ 7

 1. Opłatę wskazaną w § 6 wnoszą wszyscy działkowcy w ROD, których działki są/były podłączone do ogrodowej sieci wodociągowej w 2020 r.

 2. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 8

Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2020 roku  dla sektorów:

AB - w kwocie 80,00 zł od działki w ROD

C - w kwocie 150,00 zł od działki w ROD

E - w kwocie 150,00 zł od działki w ROD

F - w kwocie 80,00 zł od działki w ROD

§ 9

Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.08.2020 roku.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY KOMISARYCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA

UCHWAŁA NR 9/2020

Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie

z dnia 16.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z sieci wodociągowej ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie


Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin korzystania z sieci wodociągowej ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW


PRZEWODNICZĄCY 

KOMISARYCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA 
REGULAMIN


UŻYTKOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ


W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM im. EMILII GIERCZAK


W KOSZALINIE
 1. Do korzystania z sieci wodociągowej ROD im. Emilii Gierczak są uprawnieni wszyscy działkowicze Ogrodu.

 2. Wszyscy działkowicze korzystając z sieci wodociągowej na działce obowiązani są spełnić następujące warunki:


 1. wyposażyć działkę w licznik poboru wody, posiadający zawór odcinający – spustowy;

 2. posiadać aktualną legalizację licznika odpowiedniego urzędu;

 3. posiadać zabezpieczenia w postaci plomb założonych przez osobę wyznaczoną przez Zarząd ROD;

 4. numer licznika pokrywa się z numerem widniejącym w ewidencji Zarządu ROD;

 5. licznik poboru wody znajduje się w studzience lub skrzynce poza altaną, przed punktem (kranem) poboru wody na działce;

 6. naruszenie chociażby jednego z powyższych warunków podczas korzystania z sieci wodociągowej będzie traktowane jak kradzież wody.


 1. Działkowicze obowiązani są w szczególności:


 1. dbać o sprawność techniczną instalacji wodociągowej na swojej działce i w ogrodzie;

 2. korzystać z wody w sposób rozważny, nie powodujący jej nadmiernego zużywania;


 1. Montaż i demontaż liczników może odbywać się tylko za zgodą Zarządu ROD zgodnie z Wytycznymi (Warunkami Technicznymi) Montażu Wodomierzy na działkach w ROD i. Emilii Gierczak w Koszalinie.

 2. Uruchomienie sieci wodociągowej następuje zawsze w dniu 1 kwietnia chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwolą na jego uruchomienie.

 3. Zamknięcie sieci wodociągowej następuje zawsze w dniu 31 października chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwolą na tak długą eksploatację, wtedy sieć zostanie wyłączona wcześniej.


- 2 -
 1. Każdy użytkownik sieci wodociągowej powinien przygotować instalację do poboru wody do dnia 1 kwietnia. W przypadku nie przygotowania instalacji do poboru wody i w ten sposób doprowadzenie do niekontrolowanego ubytku wody, działkowiec zostanie obciążony kosztami straty wody.

 2. Opłaty za pobór wody i użytkowanie wodociągu:


 1. wysokość opłat za zużycie 1m³ ustala Zarząd ROD na podstawie cennika dostawcy wody;

 2. zaliczkę na poczet zużytej wody i termin jej wpłaty ustala corocznie na mocy uchwały Walne Zebranie ROD;

 3. działkowcy wnoszą opłatę będącą iloczynem ilości zużytych m³ wody i ceny za 1 m³ ustalonej przez dostawcę, powiększonej o wpłatę w ustalonej przez Walne Zebranie ROD z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezawinionych ubytków wody.

 4. wyliczona należność za zużytą wodę raz w roku będzie wnoszona wraz z innymi opłatami za korzystanie z działki w terminie do 30 czerwca.


 1. Odczyt stanu licznika wody dokonywa

 2. będzie gospodarz sektora lub osoba upoważniona przez Zarząd ROD.

 3. Opłata za odcięcie i ponowne włączenie wody wynosi 100,00 zł i może być zmieniona przez Walne Zebranie ROD.

 4. Opłata za założenie plomby na liczniku wynosi 20,00 zł (zerwanie plomby) i może być zmieniona przez Walne Zebranie ROD.

 5. Zarząd ROD może kontrolować wskazania liczników wody oraz sprawność techniczną instalacji wodociągowej na działce.

 6. Za dokonywanie odczytu wodomierzy oraz rozliczanie zużycia energii opłata roczna wynosi 5,00 zł.

Powyższy Regulamin zatwierdzono Uchwałą Nr 9/2020 Komisarycznego Walnego Zebrania Członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie w dniu 16.07.2020 r
                                                                       

UCHWAŁA NR 10/2020


Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie

z dnia 16.07.2020 roku


w sprawie zobowiązania działkowców ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie do zamontowania wodomierzyKomisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze postanawia:

§ 1

Zobowiązać działkowców ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie do zamontowania wodomierzy na wszystkich działkach, w terminie do końca marca 2021 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY KOMISARYCZNEGO WALNEGO ZEBRANIAUCHWAŁA NR 11/2020


Komisarycznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Emilii Gierczak w Koszalinie

z dnia 16.07.2020 roku


w sprawie ustalenia kwoty opłaty dodatkowej za zużywanie wody przez użytkowników basenów ogrodowych.
Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze postanawia:

§ 1

Na podstawie § 77 ust. 1 i 2 Regulaminu PZD Zarząd ROD im. E. Gierczak w Koszalinie ustalić dodatkową kwotę opłaty w wysokości 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za rok 2020, za używanie wody przez użytkowników basenów ogrodowych w ogrodach działkowych nieopomiarowanych wodomierzem.


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW                                                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY KOMISARYCZNEGO WALNEGO ZEBRANIA

Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak

75-675 Koszalin, ul. Gerberowa 23

NIP: 669-22-71-094

Numer Konta: 90 2030 0045 1110 0000 0048 5910

ROD Koszalin

ROD Gerberowa Koszalin

Polski Związek Działkowców

Logo Polskiego Związku Działkowców


Prawo                                           Ustawy

Statut                         Regulamin ROD

Uchwały ROD                   Ogłoszenia

Zarząd                             Kronika ROD

Zdjęcia                                 Aktualności