Ogłoszenia

Wytyczne montażu wodomierzy

WYTYCZNE (WARUNKI TECHNICZNE) MONTAŻU WODOMIERZY NA DZIAŁKACH W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM
im. Emilii GIERCZAK W KOSZALINIE

I. Montaż wodomierzy

 1. Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed uszkodzeniem
  i działaniem mrozu, działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce wcześniej powinien zapoznać się z ustaleniami niniejszych wytycznych (warunków technicznych).
 3. Odebranie za pokwitowaniem od upoważnionego członka zarządu ROD niniejszych warunków technicznych jest pisemną zgodą Zarządu na zainstalowanie wodomierza na działce.
 4. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:
  a. licznik musi być sprawny technicznie, posiadać aktualną legalizację i plombę na pokrywie,
  b. musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,
  c. wodomierz należy zabudować poza altaną w skrzynce (studzience) wykonanej
  z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych możliwie najbliżej głównej magistrali wodnej,
  d. przed wodomierzem, tj. od strony dopływu wody do niego powinien być zabudowany zawór odcinający wodę,
  e. należy zamontować zawór zwrotny o średnicy 15 mm za wodomierzem lub za zaworem odcinającym oraz przewidzieć odcinki proste o długości 8 cm przed wodomierzem oraz 5 cm za wodomierzem,
  f. przez wodomierz powinna przepływać cała ilość wody wodociągowej pobieranej na danej działce,
  g. w nakrętkach przy wodomierzu powinny być otwory umożliwiające zaplombowanie licznika,
  h. od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników lub innych urządzeń umożliwiających czerpanie wody,
  i. zaleca się w celu unifikacji montowanie wodomierzy POWOGAZ lub TECHEM o parametrach JS 1,0 (qp = 1,0 m³/h) o temp. max do 50 stopni C,
  j. w przypadku konieczności budowy instalacji wodociągowej działki, punkt podłączenia do głównej magistrali wodnej wskaże gospodarz sektora lub upoważniony członek zarządu,
  k. po zainstalowaniu wodomierza należy zgłosić do gospodarza sektora lub zarządu ogrodu gotowość do jego zaplombowania i odbioru.
  II. Odbiór zainstalowanych wodomierzy
 5. Odbioru wodomierza i jego zaplombowania dokonuje upoważniony członek zarządu lub gospodarz sektora w obecności użytkownika działki.
 6. W czasie odbioru wodomierza kontrolujący powinien sprawdzić:
  a. jego stan techniczny, stan plomby na obudowie i na nakrętkach,
  b. prawidłowość i szczelność połączeń wodomierza z siecią wodną,
  c. kierunek obrotów wskaźników przepływu wody,
  d. numer wodomierza i stan licznika.
 7. Odbierający instalację sporządza protokół odbioru wodomierza w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Protokół podpisuje upoważniony przez zarząd odbierający i użytkownik działki.
 8. Protokół odbioru stanowi podstawę do założenia karty ewidencyjnej odczytów wskazań wodomierza na danej działce.
 9. Zarząd ROD może w uzasadnionych przypadkach odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego, w szczególności gdy:
  a. zostanie stwierdzone odstępstwo od wydanych wytycznych (warunków technicznych) montażu wodomierzy,
  b. wykonane roboty są niezgodne ze sztuką budowlaną.
 10. Działkowicz montujący wodomierz na działce ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia magistrali wodnej Ogrodu lub mienia innych użytkowników działek związanych z montażem wodomierzy.

Powyższe Wytyczne (Warunki Techniczne) zostały zatwierdzone przez Zarząd ROD im. Emilii Gierczak w Koszalinie Uchwałą nr 38/06/2009 z dnia 09 czerwca 2009 roku.