Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Emilii Gierczak w Koszalinie

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak w Koszalinie ul. Gerberowa 23, 75-675 Koszalin, tel.: 602 882 265, email: gerberowa23@interia.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach związkowych gwarantujących konieczność zapewnienia realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją nie podania danych będzie odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki/zawarcia umowy dzierżawy/nadania członkostwa.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia prawa do działki z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru działki, które przetwarza się bezterminowo.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Monitoring wizyjny

 1. Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, e RODO i obejmuje plac przy budynku administracyjnym, bramy ogrodowe, miejsca składowania odpadów/śmieci oraz aleje ogrodowe.
 2. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
 6. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania    się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
 7. Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.
 8. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 9. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.